VEDTÆGTER for SØNDERSØ BILLARDKLUB.

 

  1. Formål.

 

Klubbens formål er at fremme og vedligeholde interessen for billard og lignende aktiviteter under sportslige former, samt styrke venskabet blandt medlemmerne.

 

  1. Navn og hjemsted.

 

Klubbens navn er:          SØNDERSØ BILLARDKLUB

 

Hjemsted:                                    SØNDERSØ

 

  1. Organisation.

 

Klubben er medlem af DEN DANSKE BILLARDUNION (DDBU.) og DANSK IDRÆTS­FORBUND (DIF.)

 

Klubben er underkastet disse unioners vedtægter og bestem­melser, såvel i sit administrative og sportslige samarbejde, som med hensyn til medlemsforhold.

 

Herudover skal der søges samarbejde med det lokale kommunale idrætsarbejde.

 

  1. Ind- og udmeldelse.

 

Som medlem kan optages enhver, som ikke har karantæne, eller er udelukket af nogen anden klub under DDBU.

                                                                                               

Indmeldelse skal ske ved ansøgning til bestyrelsen, som skal tage stilling til optagelsen.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

 

  1. Ledelse.

 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, turneringsleder og sekretær.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen.

Ved eventuel afgang fra bestyrelsen indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt, indtil førstkommende ordinære general­forsamling.

Bestyrelsesmøder, som indkaldes af formanden, afholdes efter behov, eller såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen vælger repræsentanter til unionens repræsentant­skabsmøder.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov.

Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger.

           

  1. Generalforsamling.

 

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af januar/februar måned og ind­kaldes skriftligt med 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst inde­holde følgende punkter:

 

1)           Valg af dirigent og stemmetællere

2)           Formandens og bestyrelsens beretning,

3)           Turneringslederens beretning.

4)           Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

5)           Valg af bestyrelse i.h.t. stk. 5.

6)           Valg af revisor og -suppleant i.h.t. stk. 8,

7)           Behandling af indkomne forslag.

8)           Fastsættelse af indskud og kontingent.

9)           Eventuelt

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger.  Protokollen underskrives af dirigenten.

 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsam­lingens afholdelse.

Alle beslutninger, undtaget vedtægtsændringer, træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Personvalg med mere end en kandidat afgøres ved skriftlig afstemning.  Anmodning om skriftlig afstemning i øvrigt skal tages til efterretning. Under eventuelt kan intet vedtages.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrel­sens skøn, eller såfremt 2/3 af klubbens medlemmer fremsætter ønske herom, og skal afholdes senest 10 dage efter at anmod­ningen er bestyrelsen i hænde. Indkaldelse til en ekstraor­dinær generalforsamling skal ske med mindst 6 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance.  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, eller ved behørigt afgivet brevstemme. Forslag til kandidater, der har givet tilsagn om at lade sig vælge, kan fremlægges i klubben forud for generalforsamlingen. I øvrigt kan kandidater bringes i forslag på selve generalforsamlingen.

Ingen under 18 år kan indvælges i bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan efter forudgående indstilling udnævnes af generalforsamlingen.

                                                                                                           

7) Kontingent og Indskud,

 

Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er forfalden til betaling d. 1. i kvartalets første måned, og betales efter kassererens anvisninger. Restancer efter sidste rettidig betalingsdag kan medføre slettelse af medlemskabet.

 

8) Regnskab og Revision.

 

Regnskabsåret er kalenderåret.

Der vælges 2 revisorer for 2 år af gangen med forskudt valgperiode, den ene vælges i lige årstal den anden i ulige. Revisorerne foretager en kritisk gennemgang af regnskabet, og kontrollerer at klubbens midler er til stede.

Eventuelle bemærkninger fremlægges af revisoren på general­forsamlingen.

 

Revisoren kan til en hver tid foretage eftersyn af regnskabet.                               Der vælges en revisorsuppleant for 1 år af gangen.

 

9) Karantæne.

 

Et medlem der udviser usportslig optræden, kan idømmes karantæne, som skal være tidsbestemt.  Den karantæneramte kan ind­bringe sagen på den førstkomne generalforsamling.

 

10) Tegningsforhold.

 

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening, Generalforsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til på klubbens vegne at optage lån/kredit mod sikkerhed i klubbens midler.

Optagelse af lån/kredit kan kun ske efter en enstemmig bestyrelses-beslutning.

 

11) Opløsning,

 

Beslutning om klubbens opløsning kan kun ske på 2 efter hinanden følgende ekstraordinære generelforsamlinger med dette ene punkt på dagsordenen.  Generalforsamlingen skal holdes med mindst 14 og højest 30 dages mellemrum. På den første generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de fremmød­te stemmeberettige stemmer for forslaget, for at det kan vedtages.

På den anden generalforsamling træffes afgørelsen ved simpelt flertal, og efterfølgende skal klubbens overskydende midler tilfalde det Frivillige  Foreningsarbejde i Søndersø, efter at alle forpligtigelser er afviklet.

 

Nærværende vedtægter afløser vedtægter vedtaget på en stiftende generalfor­samling d. 30. april 1985 med ændringer foretaget d. 26. februar 1986 og ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 24. januar 1995.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen febr. 2005.

Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2013.

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling febr. 2014.